Deklaracja dostępności

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.Data publikacji strony: 2020-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-11. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Bocho, abocho@podgik.rzeszow.pl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 23 00 805. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=9e7386c5-630c-45b9-85fb-a6862bbe9f23

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:Dostępność architektoniczna

Rzeszów, ul. Bernardyńska 7

Siedziba PODGiK w Rzeszowie obejmuje oddziały:

1. Ewidencji Gruntów i Budynków,

2. Dokumentacji i Kartografii,

3. Zespół ds. obsługi powiatowej bazy GESUT.

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

- pierwsze zlokalizowane na rogu ulic Bernardyńskiej i Konarskiego, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich,

- drugie - od strony ulicy Bernardyńskiej (brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych).

Przestrzeń komunikacyjna budynku wolna jest od barier poziomych i pionowych - korytarze znajdują się na jednym poziomie, przejście z hallu głównego na parterze na I i II piętro zapewniają schody oraz winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na III piętro przejście zapewniają tylko schody.

Winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich.

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na I piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na pozostałych piętrach toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wymagana jest pomoc opiekunów.

Na parterze budynku znajduje się sala obsługi klientów, jak również zamontowane są wizualne tablice informacyjne.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu, pracownik merytoryczny zostanie wezwany na parter i klient urzędu zostanie obsłużony w dogodny dla niego sposób.

Należy podkreślić, że pełna obsługa klientów PODGiK odbywa się na parterze budynku na sali obsługi.

Budynek nie posiada własnego parkingu z tym, że w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kilkanaście miejsc parkingowych należących do miejskiej strefy płatnego parkowania (w ciągu ulicy Bernardyńskiej i Konarskiego) z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

W niedalekim sąsiedztwie posesji znajduje się duży płatny parking należący do Ojców Bernardynów.

 

Sokołów Małopolski, ulica Rzeszowska 29A

Referat PODGiK w Sokołowie Małopolski ma siedzibę na parterze budynku, który należy do Gminy Sokołów Małopolski.

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Rzeszowskiej, gdzie zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych - korytarz znajduje się na jednym poziomie.

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek od strony podwórza posiada własny, ogólnodostępny, bezpłatny parking dla około 30 pojazdów.