Statut

Załącznik do uchwały Nr XXXII/281/06
Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2006r.
w sprawie uchwalenie statutu Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

 

 

 

STATUT
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W RZESZOWIE

 

 

§1

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, zwany dalej "Powiatowym Ośrodkiem" działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027),
  2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
  3. niniejszego statutu.

 

§2
  1. Powiatowy Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego działającą w formie jednostki budżetowej.
  2. Obszarem działania Powiatowego Ośrodka jest teren gmin wchodzących w skład Powiatu Rzeszowskiego.
  3. Siedzibą Powiatowego Ośrodka jest miasto Rzeszów.

 

§3
  1. Do zakresu działania Powiatowego Ośrodka należy realizacja zadań służby geodezyjnej i kartograficznej wykonywanej przez Starostę Rzeszowskiego na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  2. Zadania o których mowa w ust. 1 są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

 

§4
Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną Powiatowego Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu.

 

§5
Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokoształt działalności.

 

§6
  1. Zasady powoływania i odwoływania kierownictwa Powiatowego Ośrodka określa ustawa.
  2. Powiatowy Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

§7
Majątek Powiatowego Ośrodka może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnoscią statutową.

 

§8
Powiatowy Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

 

§9
W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa..

 

§10
Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
Podmiot publikujący: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wytworzył: Stanisław Obara
Opublikował w BIP: Maciej Dziedzic 2011-06-01 11:42:23
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Henryk Dąbrowski
Liczba wyświetleń: 434
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj