regulamin organizacyjny 2020

Załącznik do uchwały Nr 61/744/20

Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2020 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY -

POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJ

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę
i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład.

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Radzie Powiatu

należy przez to rozumieć Radę Powiatu Rzeszowskiego,

Zarządzie Powiatu

należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Rzeszowskiego,

Staroście

Starostwie

należy przez to rozumieć Starostę Rzeszowskiego,

należy rozumieć Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

PODGiK

należy przez to rozumieć Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą
w Rzeszowie,

Dyrektorze

należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Zastępcy Dyrektora

 

 

Osoba nadzorująca

należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie,

należy przez to rozumieć odpowiednio Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Kierowników nadzorujących bezpośrednio komórki organizacyjne,

Geodetę Powiatowego

należy przez to rozumieć Geodetę Powiatowego zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

 

§ 3.

PODGiK jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego - finansowaną w formie jednostki budżetowej, powołaną Uchwałą nr VII/26/99 Rady Powiatu w Rzeszowie
z dnia 15 maja 1999 r. za pośrednictwem której Starosta Rzeszowski przy pomocy Geodety Powiatowego wykonuje swoje zadania z zakresu administracji geodezyjnej
i kartograficznej oraz ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Rzeszowskim.


§ 4.

Obszarem działania PODGiK jest Powiat Rzeszowski.

 

§ 5.

Siedzibą PODGiK jest miasto Rzeszów.

 

§ 6.

Nadzór nad PODGiK sprawuje Starosta Rzeszowski.

 

§ 7.

Do zakresu działania PODGiK należy wykonywanie zadań określonych w § 3 Statutu PODGiK zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/281/06 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie oraz stosownych kompetencji przekazanych przez Zarząd Powiatu i Starostę.

 

§ 8.

1.      PODGiK jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.

2.      Obowiązki Dyrektora jako kierownika PODGiK, obowiązki pracowników PODGiK oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy PODGiK.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady kierowania PODGiK

 

§ 9.

1.      Dyrektor kieruje całokształtem pracy PODGiK, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację powierzonych mu zadań.

2.      Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.

3.      Dyrektor jest upoważniony do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków związanych z działalnością PODGiK zgodnie ze statutem, regulaminem organizacyjnym, posiadanymi upoważnieniami wydanymi przez Zarząd Powiatu
i Starostę.

 

§ 10.

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1)     nadzór nad prawidłową realizacją zadań prowadzonych w PODGiK,

2)     organizowanie pracy PODGiK, ustalenie jej wewnętrznej organizacji oraz obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników,

3)     wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,

4)     zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

5)     nadzór nad gospodarką finansową, między innymi przestrzeganie zasad racjonalnego wydatkowania środków publicznych, tj. w sposób celowy, oszczędny i rzetelny,

6)     nadzór nad procedurami zamówień publicznych,

7)     nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp i ppoż.,

8)     wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami,

9)     realizacja uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń i poleceń służbowych Starosty,

10) nadzór nad budową i prowadzeniem Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego,

11) współpraca z lokalnymi samorządami, Radą Powiatu, Oddziałami Starostwa
i innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu.

2. Dyrektor nadzoruje zadania wykonywane przez:

1)     Zastępcę Dyrektora,

2)     Głównego Księgowego,

3)     Inspektora Ochrony Danych,

4)     Oddział Dokumentacji i Kartografii,

5)     Oddział Organizacyjno-Administracyjny,

6)     Oddział Informatyki.

 

§ 11.

1.      Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

2.      W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora.

3.      W razie nieobecności zarówno Dyrektora, jak i jego zastępcy, sprawy dotyczące bieżącej działalności przekazywane są upoważnionemu kierownikowi komórki organizacyjnej.

 

§ 12.

Zastępca Dyrektora kieruje, sprawuje nadzór i odpowiada za realizację zadań wykonywanych przez:

1)     Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków,

2)     Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w Sokołowie Młp.

 

§13.

Główny Księgowy wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej PODGiK, gospodarowania mieniem oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny finansowej, a w szczególności:

1)     sprawowanie nadzoru nad rachunkowością jednostki oraz gospodarką finansową i majątkową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)     dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)     dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5)     zatwierdzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

6)     przygotowanie instrukcji inwentaryzacyjnej,

7)     nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji i jej rozliczanie,

8)     przestrzeganie zasad racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 

§ 14.

1. Oddziałami i Referatem PODGiK kierują kierownicy lub inne osoby wyznaczone przez Dyrektora na zasadzie jednoosobowej odpowiedzialności za wyniki pracy, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie.

2. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Kierownika Oddziału jego obowiązki wypełnia Dyrektor lub Zastępca wykonujący bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań Oddziału.

3. Zadania i uprawnienia kierowników oddziałów zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu.

4.   Osoby zastępujące kierownika podczas jego nieobecności ponoszą jednoosobową odpowiedzialność za wyniki pracy Oddziału.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja PODGiK

 

§ 15.

1. Pracą PODGiK kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy,

2. W skład PODGiK wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne:

1)     Główny Księgowy

2)     Inspektor Ochrony Danych

3)     Oddział Organizacyjno-Administracyjny

4)     Oddział Informatyki

5)     Oddział Dokumentacji i Kartografii

6)     Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków

7)     Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w Sokołowie Młp.

 

§ 16.

 Schemat organizacyjny PODGIK stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 17.

Do wspólnych zadań oddziałów i stanowisk samodzielnych należy odpowiednio:

1)     prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej należących do właściwości PODGiK,

2)     przygotowywanie propozycji projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu, organów nadzorujących oraz projektów zarządzeń Dyrektora PODGiK,

3)     realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,

4)     przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,

5)     przedstawianie propozycji na rzecz usprawnienia pracy PODGiK.

 

§ 18.

1.      Organizację wewnętrzną Oddziałów, a w szczególności:

1)     podział na zespoły i samodzielne stanowiska pracy,

2)     schemat organizacyjny Oddziału,

3)     rodzaje rejestrów publicznych i innych rejestrów prowadzonych w oddziale,

określa zarządzeniem Dyrektor. Projekt zarządzenia opracowuje Oddział Organizacyjno-Administracyjny w uzgodnieniu z kierownikiem Oddziału.

2.      Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień pracowników oddziałów przygotowuje Oddział Organizacyjno-Administracyjny w uzgodnieniu
z bezpośrednim przełożonym pracownika, a zatwierdza Dyrektor.

3.      Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień kierowników Oddziałów oraz stanowisk samodzielnych przygotowuje Oddział Organizacyjno-Administracyjny, a zatwierdza Dyrektor.

4.      Procedury kontroli wewnętrznych w Oddziałach oraz sposób dokumentowania procesów kontroli opisuje szczegółowo Kontrola Zarządcza.

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania i uprawnienia wspólne kierowników Oddziałów i samodzielnych stanowisk

 

§ 19.

1.      Kierownicy Oddziałów i stanowiska samodzielne prowadzą sprawy związane
z realizacją zadań PODGiK.

2.      Kierownicy Oddziałów i stanowiska samodzielne odpowiadają wobec Dyrektora za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych.

3.      Postanowienia zawarte w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do Głównego Księgowego.

 

§20.

Kierownicy Oddziałów uprawnieni są do:

1)     dokonywania podziałów zadań pomiędzy zespoły i stanowiska pracy oraz uzgadniania z Oddziałem Organizacyjno-Administracyjnym indywidualnych zakresów czynności pracowników Oddziału,

2)     wydawania poleceń służbowych i kontrolowania sposobu ich wykonania przez pracowników Oddziału,

3)     wnioskowania o nabór na wolne stanowiska urzędnicze, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami Oddziału,

4)     wnioskowania w sprawie przeszeregowań i wyróżnień, a także kar porządkowych pracowników Oddziału.

 

§ 21.

Do podstawowych zadań kierowników Oddziałów i stanowisk samodzielnych należy odpowiednio:

1)     wykonywanie zadań Oddziału wynikających z przepisów prawa i zarządzeń Dyrektora,

2)     przygotowywanie dla potrzeb Dyrektora oraz w celu przedłożenia Staroście, Zarządowi Powiatu wewnętrznych aktów prawnych, sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych Oddziałowi,

3)     zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Oddziału,

4)     zapewnienie przestrzegania w wydziale przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ochronie informacji niejawnych, danych osobowych,

5)     zapewnienie przestrzegania i realizacji przepisów z zakresu udzielania informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,

6)     dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom uczestnictwa w odpowiednich szkoleniach,

7)     prowadzenie szkoleń ogólnych i stanowiskowych dla nowych pracowników oraz stażystów,

8)     prowadzenie szkoleń z zakresu obowiązków wykonywanych przez podległych pracowników według bieżących potrzeb,

9)      dokonywanie okresowych ocen pracowników,

10) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,

11) ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności podległych pracowników,

12) wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności pracownika w pracy,

13) wnioskowanie o dokonanie aktualizacji informacji zamieszczonej na stronie BIP lub na stronie WWW oraz uzupełnianie wzorów dokumentów stosowanych
w pracy poszczególnych Oddziałów,

14) zapewnienie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,

15) zapewnienie kontaktu z klientami poprzez pocztę elektroniczną w zakresie zadań Oddziału,

16) zapewnienie obsługi platformy ePUAP przez osoby uprawnione,

17) zapewnienie przestrzegania postanowień regulaminu pracy PODGiK,
w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej,

18) współdziałanie z innymi Oddziałami, osobami zajmującymi stanowiska samodzielne, komórkami organizacyjnymi Starostwa, w tym z Oddziałem Organizacyjnym szczególnie w zakresie wysyłki korespondencji, a także innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu i innymi instytucjami przy realizacji zadań,

19) podejmowanie działań usprawniających organizację pracy Oddziału,

20) zapewnienie obsługi organizacyjno-kancelaryjnej spotkań i narad organizowanych przez Oddział.

 

§ 22.

1.      Kierownicy Oddziałów i pozostali pracownicy Oddziału mogą być upoważnieni do załatwiania w imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej będącej w kompetencji Oddziału.

2.      Projekt upoważnień przygotowuje Oddział Organizacyjno-Administracyjny według wskazań kierowników Oddziałów i przedstawia Dyrektorowi do zaopiniowania. Udzielenia i cofnięcia upoważnień dokonuje Starosta na piśmie.

3.      Upoważnienia Starosty rejestruje Oddział Organizacyjny Starostwa.

4.      Pracownikowi zajmującemu stanowisko samodzielne może być udzielone upoważnienie, o którym mowa w ust.1. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ V

Podstawowe zadania Oddziałów i samodzielnych stanowisk

 

§ 23.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych  należą czynności związane między innymi z:

1.      informowaniem Dyrektora PODGiK, podmiotów przetwarzających dane osobowe
w imieniu PODGiK oraz pracowników, stażystów, praktykantów którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich, o których mowa
w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie,

2.      monitorowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz Zarządzeń Dyrektora PODGiK w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziału obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane
z tym audyty,

3.      udzielaniem zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowaniem jej wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4.       współpraca z organem nadzorczym, który jest odpowiedzialny za monitorowanie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych,

5.      pełnieniem roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach,

6.      pełnieniem roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów
o ochronie danych osobowych,

7.      prowadzeniem rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru kategorii czynności przetwarzania.

 

§ 24.

Do zadań Głównego Księgowego należą czynności związane między innymi z:

1.      opracowywaniem, ewidencjonowaniem i kontrolą pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych, między innymi w zakresie:

a)     planu finansowego i jego zmian,

b)     zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym wynagrodzeń),

c)      gospodarowania majątkiem,

d)     gospodarki środkami pieniężnymi,

e)     funduszy,

f)       wzajemnych rozliczeń między jednostkami,

g)     zaangażowania wydatków budżetowych;

2.      prowadzeniem gospodarki finansowej PODGiK zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3.      sporządzaniem deklaracji VAT,

4.      sporządzaniem deklaracji oraz terminowe odprowadzanie składek na podatek od nieruchomości,

5.      prowadzeniem rozrachunków z dostawcami i z odbiorcami,

6.      wystawianiem not księgowych i korygujących,

7.      prowadzeniem rozrachunków z tytułu wynagrodzeń,

8.      przygotowaniem oraz edycją przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej,

9.      współdziałanie z bankiem obsługującym rachunek PODGiK,

10.  prowadzeniem inwentaryzacji aktywów i pasywów,

11.  prowadzeniem rozliczenia dofinansowania zewnętrznego,

12.  rozliczaniem podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników PODGiK,

13.   wystawianiem faktur,

14.  prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

 

§ 25.

Do zadań Oddziału Dokumentacji i Kartografii należą czynności związane między innymi z:

1.   Prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK):

1)       gromadzenie materiałów i zbiorów danych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

2)       pozyskiwanie materiałów zasobu poprzez:

a)     działanie własne organu,

b)     przekazanie przez Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych,

c)      współdziałanie i współpracę organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałanie tych organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne;

3)       ewidencjonowanie PZGiK poprzez prowadzenie ewidencji materiałów zasobu;

4)       ewidencjonowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych poprzez prowadzenie rejestru zgłoszeń,

5)       obsługa portalu internetowego w zakresie obsługi Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,

6)       ewidencjonowanie i obsługa wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK poprzez prowadzenie rejestru wniosków w zakresie bazy danych BDSOG, kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych oraz innych materiałów,

7)       udostępnienie PZGiK z uwzględnieniem formy elektronicznej i usług sieciowych, kopii dokumentów, umożliwienie do wglądu oryginałów materiałów na podstawie wniosku i zgłoszenia pracy geodezyjnej,

8)       udzielanie informacji o posiadanych dokumentach i zasadach udostępniania,

9)       ustalanie i naliczanie opłat za korzystanie z PZGiK, za udostępnione materiały oraz uwierzytelnione dokumenty,

10)  współpraca z innymi organami służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przekazywania i wymiany danych oraz materiałów geodezyjnych
i kartograficznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów,
w tym dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

11)  przetwarzanie do postaci elektronicznej materiałów przyjętych do PZGiK w  postaci nieelektronicznej,

12)  przechowywanie materiałów zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych,

13)  ocena przydatności użytkowej materiałów PZGiK i wyłączanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywanie do Archiwum Państwowego materiałów wyłączonych z zasobu.

2.   Weryfikacją przekazywanych zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie zgodności
z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

3.   Uwierzytelnianiem dokumentów opracowanych przez Wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia wpłynął wniosek, poprzez potwierdzenie zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z  dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.   Koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1)     organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych (również za pomocą środków komunikacji elektronicznej),

2)     prowadzenie rejestru wniosków o koordynację,

3)     tworzenie protokołów narad koordynacyjnych,

4)     wydawanie odpisów protokołów narad koordynacyjnych,

5)     zamieszczanie adnotacji zawierających informację, że dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej,

6)     wyłączanie z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadkach przewidzianych przez ustawę,

7)     przyjmowanie zbiorów danych dotyczących sieci oraz związanej z tymi zbiorami danych dokumentacji geodezyjnej w przypadkach przewidzianych przez ustawę.

5.   Prowadzeniem powiatowej bazy danych  geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

6.   Tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).

7.   Tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich.

8.   Prowadzeniem i udostępnianiem bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zakresie danych geometrycznych.

9.   Wprowadzaniem do części graficznej bazy danych EGiB informacji otrzymywanych z EMUiA.

10. Tworzeniem i udostępnianiem standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

11. Zakładaniem  i aktualizacją szczegółowych osnów geodezyjnych.

12. Zatwierdzaniem projektów osnów geodezyjnych.

13. Prowadzeniem prac związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

14. Współpracą z Głównym Księgowym w zakresie naliczania opłat za wydawane informacje.

 

§ 26.

Do zadań Oddziału Informatyki  należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie informatyzacji PODGiK:

1)     planowaniem i rozwojem informatycznym PODGiK,

2)     budowaniem i modernizacją serwisów intranetowych,

3)     planowaniem i zakupem sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego,

4)     wdrażaniem nowych technologii i systemów informatycznych,

5)     prowadzeniem spraw z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej,

6)     planowaniem i nadzorem nad łącznością teleinformatyczną (telekomunikacyjną).

2. w zakresie administracji i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną:

1)     prowadzeniem ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej itp.,

2)     nadzorem nad okablowaniem strukturalnym w zakresie sieci teleinformatycznych,

3)     zgłaszaniem do Dyrektora PODGiK braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku,

4)     nadzorem nad prawidłowym działaniem stref chronionych w budynku, przydzielanie uprawnień i kart dostępu do stref,

5)     nadzorem nad prawidłowym działaniem monitoringu wizyjnego w budynku i jego otoczeniu,

6)     przygotowywaniem fragmentów nagrań z monitoringu i udostępnianie ich dla właściwych służb zgodnie z przepisami (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna).

3. w zakresie administracji zarządzania bazami danych i aplikacjami:

1)     administracją i konserwacją systemów baz danych i aplikacji,

2)     inicjowaniem zmian w przepisach wewnętrznych w celu dostosowania do eksploatowanych aplikacji,

3)     inicjowaniem i nadzorem nad uruchomieniem nowych funkcjonalności we wdrożonych bazach danych i aplikacjach.

4)     tworzeniem i obsługą sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych dla zbiorów w zakresie właściwości PODGiK,

5)     budową i prowadzeniem informatycznych baz danych,

6)     generowanie kopii bezpieczeństwa baz danych,

7)     zarządzaniem bezpieczeństwem danych i systemów,

8)     dokonywanie oceny działania systemów teleinformatycznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz przestrzegania  wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

4. w zakresie sprawozdawczości:

1)     przekazywaniem Głównemu Geodecie Kraju danych w zakresie PRG, 

2)     sporządzaniem powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, użytków, budynków i lokali,

3)     współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania ZSIN,

4)     zarządzaniem sprawozdawczością elektroniczną,

5)     współpracą z GUGiK, PWINGiK, ARiMR, GUS w zakresie sprawozdań, ankiet
i wydawania danych.

5. w zakresie Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego:

1)     organizacją i funkcjonowaniem systemu,

2)     analizą potrzeb oraz planowaniem i rozwojem systemu,

3)     utrzymaniem aktualności danych publikowanych w serwisie,

4)     utrzymaniem dostępności usług internetowych,

5)     pozyskiwaniem i zasilaniem systemu nowymi danymi,

6)     administrowaniem bazą użytkowników,

7)     nadzorem nad oprogramowaniem,

8)     monitorowaniem i funkcjonowaniem, również pod kątem bezpieczeństwa danych,

9)     współpracą z Wydziałami Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

6. w zakresie portali internetowych:

1)     pełnieniem roli Administratora Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP

2)     prowadzeniem strony internetowej PODGiK,

3)     prowadzeniem i administrowaniem urzędowym publikatorem teleinformatycznym - Biuletynem Informacji Publicznej,

4)     prowadzeniem wewnętrznego portalu intranet.

7. w zakresie wydawania danych pzgik:

1)     dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego (w przypadku dużych opracowań),

2)     do opracowań zamawianych przez Starostę Rzeszowskiego,

3)     dla gmin Powiatu Rzeszowskiego,

4)     dla podmiotów realizujących zadania publiczne.

8. braniem udziału w odbiorach zlecanych robót przez Starostę Rzeszowskiego, kontroli opracowań i przyjmowanie do systemu wykonanych robót.

 

§ 27.

Do zadań Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków w Sokołowie Młp. należą czynności związane między innymi z:

1.   w zakresie tworzenia, prowadzenia i udostępniania dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym w systemie teleinformatycznym baz danych ewidencji gruntów i budynków:

1)     aktualizacją informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dostępne dla organu dokumenty i materiały źródłowe,

2)     udostępnianiem informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

3)     udostępnianiem do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów
i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów,

4)     zawiadamianiem o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,

5)     prowadzeniem postępowań administracyjnych,

6)     wydawaniem zaświadczeń,

7)     prowadzeniem postępowań wyjaśniających,

8)     przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych,

9)     zapewnieniem przeprowadzenia okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych,

10)     realizacją zapisów rozporządzenia w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych,

11)     archiwizacją danych, które utraciły swoją aktualność.

2.   tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem bazy danych rejestru cen
i wartości nieruchomości, w tym obsługa portalu internetowego w zakresie obsługi rzeczoznawców majątkowych.

3.   ewidencjonowaniem i obsługą wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
w zakresie baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, mapy zasadniczej

i mapy ewidencyjnej oraz kopii innych materiałów zasobu zgromadzonych
w EGiB.

4.   ewidencjonowaniem i obsługą wniosków o udostępnianie danych z rejestrów publicznych: EGiB, RCiWN, GESUT, BDOT500 oraz BDSOG podmiotom realizującym zadania publiczne.

5.   ustalaniem wysokości opłat w związku z realizacją zadań Oddziału,

6.   ochroną danych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem.

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w Sokołowie Młp. realizuje ww. zadania
z terenu Gminy Kamień oraz Sokołów Małopolski natomiast  oddział Ewidencji Gruntów i Budynków z pozostałych gmin położonych na terenie powiatu rzeszowskiego.

 

§ 28.

Do zadań Oddziału Organizacyjno-Administracyjnego należą czynności związane między innymi z:

1.   w zakresie utrzymania budynku:

1)     zakupem i gospodarką środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami i formularzami, prasą oraz książkami (literatury specjalistycznej),

2)     planowaniem i realizacją remontów bieżących pomieszczeń biurowych użytkowanych przez PODGiK,

3)      planowaniem i realizacją konserwacji urządzeń znajdujących się
w pomieszczeniach zajmowanych przez PODGiK,

4)     zabezpieczenie pracowników PODGiK w środki techniczno-biurowe,

5)     realizacją zadań i usług związanych z:

a)   utrzymaniem czystości, ochroną mienia, pielęgnacją zieleni,

b)  dostawą energii w tym wody i co, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, elektrycznych, serwisem windy,

6)     przygotowywaniem materiałów i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie zadań prowadzonych przez Oddział,

7)     opracowywaniem treści umów w zakresie zadań prowadzonych przez Oddział oraz Dyrektora,

8)     prowadzeniem dokumentacji z przeglądów technicznych budynku zarządzanego przez PODGiK,

9)     prowadzeniem spraw związanych z właściwym oznakowaniem budynku zarządzanego przez PODGiK,

10)współpracą z Oddziałem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami zajmowanymi przez PODGiK,

11)zgłaszaniem (poprzez pisemny wniosek) do Dyrektora PODGiK braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku.

2.                 w zakresie organizacji i funkcjonowania PODGiK:

1)        opracowaniem projektu Statutu i Regulaminu Organizacyjnego PODGiK i ich nowelizacji,

2)        opracowaniem innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania PODGiK,

3)        koordynacja prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych wydanych przez Dyrektora,

4)        prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora,

5)        nadzór nad opracowaniem i aktualizacją projektów procedur kontroli zarządczej,

6)        opiniowaniem zmian, mających wpływ na organizację i funkcjonowanie PODGiK,

7)        inicjowaniem działań usprawniających formy i metody pracy PODGiK,

8)        zamawianiem pieczęci oraz prowadzeniem ich ewidencji we współpracy
z Wydziałem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego,

9)        prowadzeniem książki kontroli,

10)   opracowywaniem projektu Regulaminu Pracy PODGiK i jego nowelizacji,

11)   opracowywaniem planu szkoleń pracowników PODGiK, organizowaniem
i koordynowaniem szkoleń,

12)   prowadzeniem spraw związanych ze szkoleniami, kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników PODGiK,

13)   monitorowaniem okresowych ocen pracowniczych,

14)   prowadzeniem spraw związanych z praktykami i stażami.

15)   opracowywaniem projektu Regulaminu Wynagradzania pracowników PODGIK,

3.     w zakresie obsługi klientów:

1)     przyjmowanie korespondencji w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP  w PODGiK,

2)     obsługa sekretariatu PODGiK.

4.     w zakresie obsługi kancelaryjnej PODGiK:

1)     prowadzeniem kancelarii PODGiK - przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek,

2)     prowadzeniem rejestru przesyłek,

3)     współpracą z dostawcą usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, w tym współpraca z Oddziałem Organizacyjnym Starostwa.

5.     w zakresie zamówień publicznych:

1)     przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez PODGiK, w oparciu o wnioski złożone przez Oddziały i stanowiska samodzielne,

2)     prowadzeniem rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań,

3)     opracowywaniem planu zamówień publicznych,

4)     przygotowaniem sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

6.     w zakresie archiwum zakładowego:

1)     prowadzeniem archiwum zakładowego,

2)     wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

3)     bieżącym nadzorowaniem prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwienia spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,

4)     współpracą z komórkami organizacyjnymi PODGiK w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego,

5)     współpracą z Archiwum Państwowym.

7.      w zakresie skarg i wniosków: współpraca z Oddziałem Organizacyjnym Starostwa w zakresie składania wyjaśnień w procesie rozpatrywania skarg i wniosków.

 

ROZDZIAŁ VI

Tryb przyjmowania skarg i wniosków

 

§ 29.

1.      Dyrektor przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godzinach 12:00 - 14:00.

2.      Zastępca Dyrektora oraz Kierownicy Oddziałów przyjmują klientów w godzinach pracy PODGiK.

3.      Pozostali pracownicy przyjmują klientów codziennie w obrębie ustalonych godzin przyjęć.

 

§ 30.

1.      Skargi dotyczące zadań w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje Wojewoda.

2.      Skargi na Dyrektora rozpatruje Rada Powiatu za wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3.      Skargi na pracowników PODGiK rozpatruje Dyrektor.


ROZDZIAŁ VII

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych decyzji i aktów normatywnych

 

§ 31.

 1. Dyrektor podpisuje:

1)     pisma i dokumenty w sprawach należących do kompetencji Dyrektora na podstawie przepisów prawa,

2)     pisma związane z działaniami kontrolnymi i nadzorczymi,

3)     decyzje w sprawach osobowych pracowników PODGiK,

4)     listy płac i nagród pracowników PODGiK,

5)     zgody na udzielenie pracownikom urlopu bezpłatnego,

6)     delegacje służbowe pracowników,

7)     pisma, zaświadczenia, postanowienia, decyzje administracyjne i inne dokumenty w zakresie posiadanych upoważnień otrzymanych od Starosty.

2. Zastępca Dyrektora podpisuje:

1)     pisma, zaświadczenia i dokumenty w sprawach należących do właściwości PODGiK na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Dyrektora,

2)     pisma, zaświadczenia, postanowienia, decyzje administracyjne i inne dokumenty w zakresie posiadanych upoważnień otrzymanych od Starosty,

3)     wnioski o przeszeregowanie i przyznanie nagród dla podległych pracowników.

3. Kierownicy Oddziałów:

1)     aprobują wstępnie pisma i dokumenty przygotowane na podpis Zastępcy lub Dyrektora,

2)     podpisują pisma należące do zakresu działania Oddziału (informacje, opinie, wnioski) stosownie do posiadanych upoważnień.

4. Osoby przygotowujące projekty pism, decyzji, postanowień, zaświadczeń, aktów prawnych i innych opracowań aprobują ich treść poprzez umieszczenie w treści pisma adnotacji „Sprawę prowadzi, imię i nazwisko, stanowisko służbowe i telefon służbowy".

 

ROZDZIAŁ VIII

Gospodarka majątkowa i finansowa

 

§ 32.

 Dyrektor zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

§ 33.

1.      Podstawą gospodarki finansowej PODGIK jest plan finansowy obejmujący dochody
i wydatki, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

2.      Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami finansowymi odpowiada Dyrektor, Główny Księgowy oraz  pracownicy, którym powierzono zadania związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wydatkowania środków publicznych.

 

§ 34.

Nadzór nad prowadzoną przez PODGiK gospodarką finansową sprawuje Zarząd Powiatu.

 

RODZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 

§ 35.

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PODGiK rozstrzyga Dyrektor.

 

§ 36.

Zmiany postanowień regulaminu organizacyjnego PODGiK mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia regulaminu.

Podmiot publikujący:
Wytworzył:
Opublikował w BIP: Agnieszka Bocho 2020-04-27 12:32:36
Modyfikował: Agnieszka Bocho 2020-04-27 12:59:28
Liczba wyświetleń: 426
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-04-27 12:45:08 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
2020-04-27 12:42:51 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
2020-04-27 12:38:59 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
2020-04-27 12:32:36 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
        Porównaj